1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  2. A tájékoztató célja

  A DAAL-CON Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Társaság” vagy „Adatkezelő”) minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. Jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a https://daalgroup.hu weboldal (a továbbiakban a „Weboldal”) látogatói megfelelő információt kapjanak arról, hogy a személyes adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli a Társaság.

  A Tájékoztatóban foglaltakat Társaságunk megtartja, az itt leírtakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  1. Fogalmak

  Személyes adatnak minősül bármely információ, amely alapján a természetes személy (jelen Tájékoztató vonatkozásában a Weboldal látogató) közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

  Adatkezelés alatt értünk a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely műveletet (így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés).

  Adatkezelő: a Weboldal látogatóinak személyes adatait a

  DAAL-CON Korlátolt Felelősségű Társaság

  székhely: 2142 Nagytarcsa, Felső Ipari körút 9.;

  Cg. 13-09-193560;

  képviseli: Kovács Anita ügyvezető, Sándor Dániel Kálmán ügyvezető;

  elérhetőség: daalgroup@daalgroup.hu

  kezeli, azaz e jogi személy határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, ez a cég a személyes adatok adatkezelője.

  Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében és utasítása szerint kezeli a Weboldal látogatói személyes adatokat. A jelen Tájékoztató felsorolja, hogy az Adatkezelő nevében milyen más személyek milyen okból és módon kezelnek személyes adatokat.

  1. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

  Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen a következőknek:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „”);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „”).

   

  1. Az egyes adatkezelések

  Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

  1. Weboldalon használt sütik (a továbbiakban a „Cookie”)

  A Cookie-k egyedi számítógép-, illetve készülékazonosítót, profilinformációkat tárolnak. A Cookie-k a Weboldalt látogatók személyének azonosítására nem alkalmasak, azonban alkalmasak a látogató által a Weboldal látogatásához használt számítógép, készülék azonosítására, felismerésére. Ezek a Weboldal látogatásakor elhelyezésre kerülhetnek a Weboldal látogatói által a Weboldal látogatásához használt számítógépen, készüléken.

  A Weboldal az alábbi Cookie-kat alkalmazza:

  TÍPUS NÉV CÉL IDŐTARTAM
  Szükséges __cfduid Ezt a Cookie-t a CloudFare állítja be. Ez a Cookie arra szolgál, hogy azonosítsa a látogatót egy megosztott IP-cím mögött, és látogatónként alkalmazza a biztonsági beállításokat. egy hónap
  Analitikai _ga Ez a Cookie általában az első látogatáskor kerül rögzítésre a böngészőben. Ha a böngésző üzemeltetője törölte a Cookie-t, majd később felkeresi a Weboldalt, egy új _ga Cookie jön létre, más egyedi azonosítóval. A legtöbb esetben ez a Cookie a Weboldal egyedi látogatóinak azonosítására szolgál, és minden oldal-megtekintéssel frissül. Ez a Cookie továbbá egy egyedi azonosítóval is rendelkezik, melyet a Google Analytics egy kiegészítő biztonsági intézkedésként használ a cookie érvényességének és hozzáférhetőségének biztosítására. két év
  Analitikai _gid Ez a Cookie a látogatók elkülönítésére szolgál. Egy egyedi látogatói munkamenet-azonosítót tárol. egy nap
  Teljesítmény _gat_UA-63084171-2 Ez a Google Analytics által beállított minta típusú Cookie, amelyben a név mintázati eleme tartalmazza a hozzá kapcsolódó fiók vagy webhely egyedi azonosító számát. A _gat cookie változata, amelyet arra használnak, hogy korlátozzák a Google által a nagy forgalmú webhelyeknél rögzített adatmennyiséget. egy perc

   

  Az adatkezelés célja a Társaság a Cookie-kat a Weboldal látogatóinak azonosítására, a látogatók Weboldal böngészésének és preferenciájának nyomon követésére, a Weboldal felhasználói élményének növelésére alkalmazza.

  Az adatkezelés jogalapja a Weboldal látogatójának hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerint). A Cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha a Weboldal látogató az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor lehetőség van.

  Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a fentiekben megjelölt időtartamig.

  A Weboldal látogatói a böngészőjük megfelelő beállításával is meg tudják tiltani a Cookie-knak a látogató által használt számítógépen, készüléken való elhelyezését.

   

  1. Ajánlatkérés a Weboldalon

  A Weboldal látogatói a „Kapcsolat” menüpont alatt ajánlatot kérhetnek és továbbíthatják kérdésüket a Társasághoz.

  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel lehetőségének a biztosítása a Weboldalon.

  A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév.

  Az adatkezelés jogalapja szerződés előkészítése érdekében történik az adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerint).

  Az adatkezelés időtartama az ajánlatadástól számított 30 napig, azaz az ajánlat elfogadására nyitva álló határidőn belül.

  1. Hírlevél feliratkozás

  A Weboldal látogatóinak lehetősége van hírlevél fogadására feliratkozni, amennyiben érdeklődnek a Társaság friss hírei, új kiadványai, hasznos tanácsai iránt.

  Az adatkezelés célja: a hírlevél fogadására való feliratkozással a Weboldal látogató hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság elektronikus üzenetet küldjön a látogató e-mail címére, tájékoztatást nyújtson az aktuális információkról, eseményekről, akciókról, új szolgáltatásokról, stb

  A kezelt személyes adatok köre hírlevél fogadására történő feliratkozáshoz a látogatónak a vezeték- és keresztnevét, valamint az e-mail címét kell megadnia.

  Az adatkezelés a látogatók kifejezetten erre vonatkozó hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerint), amelyet az erre létrehozott „Feliratkozom!” gomb megnyomásával adhatnak meg.

  Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart.

  1. Állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése

  A Társaság a potenciális munkavállalói kiválasztása során személyes adatok adatkezelését valósítja meg. Állásfelvételre jelentkezés történhet hirdetés, pályázat útján, e-mailben és postai úton. A jelentkezők a Társaság Weboldalán található adatkezelési tájékoztatóból értesülhetnek az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és jogaikról.

  Az adatkezelés célja egy meghatározott, megüresedő álláshely betöltése, munkaviszony későbbi létesítése.

  A kezelt személyes adatok köre a következő: név, lakcím, telefonszám, email-cím, a jelentkező által megadott egyéb személyes adatok (így például születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, referenciák, felvételi interjúkon készült jegyzetek, korábbi munkaviszonnyal kapcsolatos adatok), önéletrajzok, a megfelelést igazoló egyéb dokumentumok.

  Az adatkezelés jogalapja a kiválasztási folyamat során a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerint a munkaszerződés megkötésének előkészítése, majd a kiválasztási folyamat lezárultát követően a Társasággal szemben esetlegesen előterjesztett polgári jogi igénnyel szembeni védekezéséhez fűződő jogos érdeken alapul a GDPR 6. (1) f) pontja szerint.

  Az adatkezelés időtartama: a Társaság a jelentkező személyes adatait a megüresedett pozíció betöltésére irányuló kiválasztási folyamat lezárulását követő öt évig tárolja abban az esetben, ha a pályázat nem volt sikeres, a pályázó visszavonta a jelentkezését vagy elutasította a Társaság állásajánlatát. A polgári jogi igény általános elévülési idejének lejártát követően a Társaság törli a jelentkező személyes adatait. Abban az esetben, ha a jelentkező pályázata eredményes volt és a Társaság állásajánlatát elfogadta, akkor a Társaság, mint munkáltató a jelentkező személyes adatainak további kezelésére a munkaviszony létesítésével és fennállásával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében jogosult.

   

  1. A Társaság székhelyén alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer és csengő) által kezelt személyes adatok

  A Társaság a székhelyén (2142 Nagytarcsa, Felső Ipari körút 9.) kamerarendszert üzemeltet vagyon- és üzleti titok védelmi célból. A székhely bejáratánál elhelyezett csengő képfelvételt készít a bejárat előtt álló személy(ek)ről, elsősorban vagyonvédelmi célból.

  A székhelyen működő kamerákra piktogramok hívják fel a látogatók figyelmét, továbbá a Társaság Titkárságán elérhető a Társaság által üzemeltetett valamennyi kamerát feltüntető és az egyes kamerák használatának célját, valamint látószögét megjelenítő kameratérkép.

  A kamerafelvételek tárolására a Társaság székhelyén kerül sor és a felvételekhez kizárólag a Társaság ügyvezetői férnek hozzá.

  Az adatkezelés célja vagyonvédelem és üzleti titok védelme.

  Az adatkezelés jogalapja a Társaság vagyonvédelemhez és üzleti titok védelméhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint.

  A kezelt személyes adatok köre a Társaság székhelyén tartózkodó személyek képmása.

  Az adatkezelés időtartama a Társaság a kamerákkal rögzített felvételeket felhasználás hiányában 3 napig tárolja.

  1. Közösségi médiával kapcsolatos adatkezelés

  A Társaság Facebook rajongói oldalakat működtet kommunikációs célból a https://www.facebook.com közösségi oldalon belül a https://www.facebook.com/exandairtextillegcsatorna/ valamint a https://www.facebook.com/DAALGROUPHU/ címen. A Társaság, mint a Facebook rajongói oldal adminisztrátora, javasolja a Facebook adatkezelési szabályzatának (az alábbi linken elérhető: https://www.facebook.com/about/privacy) megismerését a rajongói oldal használatát megelőzően.

  1. A Társaság által szervezett rendezvényeken történő részvétellel kapcsolatos adatkezelés

  A Társaság időről időre rendezvényeket szervez, előadásokat tart, amely eseményeken résztvevők személyes adatait a Társaság az alábbiak szerint kezelheti:

  Az adatkezelés célja a rendezvények szervezése, továbbá a rendezvények és előadások kapcsán felmerülő kommunikáció és népszerűsítés érdekében.

  Az adatkezelés jogalapja a résztvevők hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerint).

  A kezelt személyes adatok köre név, cím, e-mail cím, képmás.

  Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés. A résztvevőknek tehát jogukban áll a már elkészült felvételek felhasználását megtiltani, avagy a felvételek törlését kérni.

  III. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

  A Társaság a Weboldal látogatóinak személyes adatait a következő szolgáltatókkal, mint adatfeldolgozókkal közli a lent megjelölt célokból:

  • a Weboldal üzemeltetését végző és a tárhelyet biztosító szolgáltatókkal:

  A Weboldal fejlesztéséért és az online marketing tevékenységért felelős társaság: Evolut Marketing Group Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 26. 2. em. 2.; Cg. 01-09-355252; elérhetőség: info@evolutagency.com)

   

  A tárhelyszolgáltató: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17., Cg. 13-09-109794, 36(1)348-5000, https://viacomkft.hu)

  • Hírlevelek, promóciós e-mailek küldése céljából: a MailChimp (The Rocket Science Group LLC) szolgáltatóval: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, privacy@mailchimp.com
  • Web analitikai mérések céljából: a Google Analitika, mint külső szolgáltató segíti a Weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. A Google Analitika adatait az Adatkezelő kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.
  • Egyéb adattovábbítás: hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására, így különösen az Adatkezelő hozzáférhetővé teheti az érintett személyes adatait hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén, illetve az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatásai biztosításának veszélyeztetése esetén. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
  1. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  A Társaság a személyes adatok biztonságának érdekében megteszi a szükséges, a kor követelményének megfelelő, az adatkezelés céljához, valamint a Weboldal látogatók alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó technikai és szervezési intézkedéseket és gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

  A Társaság a személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, az intézkedések megvalósításának költségeire, az adatkezelés jellegére, hatókörére és céljaira, továbbá a Weboldal látogatók jogainak érvényesülésére.

  Továbbá, a Társaság különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát.

  A Társaság megfelelő intézkedésekkel gondoskodik:

  • az adatkezeléshez használt eszközök jogosulatlan hozzáférése elleni védelmet biztosító intézkedésekről;
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról;
  • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről;
  • az adatállományok vírusok elleni védelméről;
  • az adatállományok, illetve az adatokat hordozó eszközök fizikai védelméről és fizikai biztonságról;
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról;
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról;
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá;
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére;
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe;
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról;
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen;
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá, hogy a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni; valamint
  • a papíralapú nyilvántartások tűzvédelemének kapcsolatos intézkedésekről.
  1. JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

  A Weboldal látogató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Társaság fenti elérhetőségein.

  A Weboldal látogató kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. A Weboldal látogatók lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

  A Weboldal látogató halálát követő öt éven belül a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás és törlés jogát a Weboldal látogató által közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Társaságnál tett nyilatkozatával meghatalmazott személy vagy ennek hiányában Ptk. szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti.

  A Weboldal látogatók jogaival kapcsolatban kiemeljük a következőket:

  1. Tájékoztatáshoz való jog

  A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Weboldal látogatók részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

  A tájékozódáshoz való jog írásban, az I/2. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken – így különösen daalgroup@daalgroup.hu e-mail címen – keresztül gyakorolható.

  1. Hozzáféréshez való jog

  A Weboldal látogató jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, a Weboldal látogató jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Weboldal látogatóre nézve milyen várható következményekkel jár.

  A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén a Weboldal látogató jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

  A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Weboldal látogató rendelkezésére bocsátja.

  1. Helyesbítés joga

  E jog értelmében bárki kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

  1. Törléshez való jog

  A Weboldal látogató az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

  1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. a Weboldal látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. a Weboldal látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

  1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  3. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
  4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  A Weboldal látogató kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

  1. a Weboldal látogató vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  2. az adatkezelés jogellenes, és a Weboldal látogató ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Weboldal látogató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. a Weboldal látogató tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Weboldal látogató jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Weboldal látogató hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Weboldal látogatót az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatja.

  1. Adathordozáshoz való jog

  A Weboldal látogató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, abban az esetben, ha az adatkezelés a Weboldal látogató hozzájárulásán alapul vagy a Weboldal látogatóval kötött szerződés teljesítése érdekében történik és az adatkezelés automatizált módon valósul meg. A Társaság word vagy excel formátumban tudja teljesíteni a Weboldal látogató ilyen kérését.

  1. Tiltakozás joga

  A tiltakozás joga alapján a Weboldal látogató jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Weboldal látogató érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Továbbá, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Weboldal látogató jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

  1. Automatizált döntéshozatal hatálya alóli kivétel egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  A Weboldal látogató jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

  1. a Weboldal látogató és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  2. meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a Weboldal látogató jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  3. a Weboldal látogató kifejezett hozzájárulásán alapul.
  1. Hozzájárulás visszavonásának joga

  A Weboldal látogató jogosult arra, hogy az adatkezeléshez megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. A Weboldal látogató kérelmének teljesítésére vonatkozó eljárás

  A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Weboldal látogatót a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Weboldal látogatót.

  Ha a Weboldal látogató elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha a Weboldal látogató azt másként kéri.

  Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket a Weboldal látogató kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Weboldal látogatót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Weboldal látogató panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Weboldal látogatót kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

  1. Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

  Amennyiben a Weboldal látogató úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:

  Panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál,

  cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

  honlap: www.naih.hu

  e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

  telefon: +36-1-391-1400

  A Weboldal látogató az illetékes bírósághoz fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  Az Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során a bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat a NAIH vagy az eljáró bíróság részére kiadja.

  A Társaságnál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

  1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban, a Társaság belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

  A Társaság fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Tájékoztató tartalmát egyoldalúan módosítsa, különösen abban az esetben, ha az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok változása, vagy a NAIH által – a jogszerű adatkezelési gyakorlat elősegítése érdekében – kiadott ajánlásokban rögzítésre kerülő útmutatások, vagy a Társaságnak az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai azt indokolják. A Tájékoztató módosítása esetén, a Társaság kellő időben gondoskodik arról, hogy a változásokról előzetesen értesítse a Weboldal látogatókat és más érintetteket.

   

  Nagytarcsa, 2020. október 25.